Algemene voorwaarden

Deze gebruikersvoorwaarden hebben betrekking op het panel ‘Denk mee met ARAG’. Dit panel is eigendom van marketingadviesbureau Branddoctors in opdracht van ARAG. Het panel is een plek waar u ervaringen uit kunt wisselen en uw mening kunt geven. We verwachten dat iedereen zich respectvol naar anderen gedraagt. Toch zijn er een aantal afspraken nodig: deze zijn naast deze gebruikersvoorwaarden geformuleerd in de huisregels.

Toepasselijkheid voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die het panel ‘Denk mee met ARAG’ betreedt: zowel passief bezoek als actief deelnemen. Door gebruik te maken van het panel gaat u akkoord met de gebruikersvoorwaarden.

Gebruik ‘Denk mee met ARAG’ panel
Om mee te kunnen discussiëren op het panel heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Door met deze gegevens in te loggen op het panel, heeft u direct toegang tot het panel en kunt u reageren op bestaande onderwerpen. Voor uw aanmelding is het noodzakelijk om het registratieproces te doorlopen en uw actuele, volledige en correcte gegevens op te geven. Door u aan te melden staat u in voor de juistheid van die gegevens. U dient ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk wordt behandeld en niet openbaar wordt gemaakt aan niet-geautoriseerde mensen. U bent aansprakelijk voor alles wat er gebeurt doordat anderen uw account gebruiken, met of zonder uw toestemming of wetenschap. Als er (rechts)handelingen worden uitgevoerd binnen uw account, worden die aan u toegerekend. Indien u weet hebt van ongeoorloofd gebruik moet u ons hierover direct op de hoogte stellen, door een e-mail te sturen naar denkmee@arag.nl.

Reacties plaatsen in het forum
Op het forum kunt u direct uw reactie zonder tussenkomst van de community managers achterlaten. U verklaart dat u het recht hebt uw reacties ter beschikking te stellen aan Branddoctors en geeft Branddoctors toestemming om deze reacties te (her)gebruiken. Ook als u uw account hebt opgeheven, blijft deze toestemming geldig. Met het versturen van uw reactie geeft u Branddoctors de bevoegdheid al deze informatie, zowel tekst als (bewegend) beeldmateriaal, in te korten, (digitaal) op te slaan en (her) te gebruiken voor onderzoeksdoeleinden. De community managers hebben het recht alle berichten te verwijderen, bewerken, verplaatsen en hebben het recht topics en forums te sluiten op het moment dat Branddoctors dit passend vindt. Branddoctors is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het door u rechtstreeks verstuurde/geplaatste materiaal. Echter, de community managers hebben het recht om zelfstandig of na ontvangst van een klacht uw directe reacties naar eigen inzicht en discretie te verwijderen, bijvoorbeeld indien Branddoctors van mening is dat het materiaal in strijd is met de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de community kan verhinderen, commerciële motieven heeft, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en naburige rechten) van anderen. Dergelijke content of content die anderszins in strijd is met wet- en/of regelgeving dient u dan ook niet ter beschikking te stellen. U vrijwaart Branddoctors van aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en van alle daarmee gemoeide schade en kosten.